Z á p i s n i c a

z členskej schôdze Klubu FIJET SSN, konanej 30. januára 2015 v bratislavskej Inchebe

Prítomní: 16 riadnych členov a 6 pridružení členovia (podľa prezencie).

Neprítomní ospravedlnení (pre snehovú kalamitu): 7 členovia.

  1. Stretnutie sa začalo minútou ticha na počesť a na pamiatku zosnulého predsedu klubu Dr. Petra Krútkeho.
  2. Podpredseda Klubu FIJET SSN Peter Kolník predstavil kandidátov na uvoľnený post predsedu Klubu FIJET SSN a na ďalšie kľúčové pozície výboru. Na post predsedu bola jednohlasne zvolená Prof. JUDr. Ľudmila Novacká,PhD. (sama sa zdržala hlasovania), na poste podpredsedu bol hlasovaním potvrdený Mgr.Peter Kolník (sám sa zdržal hlasovania) a generálnym sekretárom Klubu FIJET SSN sa stal Ing. Juraj Buranovský, PhD. (sám sa zdržal hlasovania). Členmi výboru sú ďalej: Anna Konečná a Ľubomír Motyčka; revíznu komisiu tvoria: Michaela Conzarová, Martin Kuček a Vlasta Vrabcová. Po voľbách sa nová predsedníčka Klubu FIJET SSN poďakovala za dôveru a stručne načrtla svoju predstavu o poslaní a činnosti Klubu FIJET SSN.
  3. Ľudmila Novacká informovala o možnosti organizovania Medzinárodnej letnej akadémie FIJET v SR a zoznámila členov s návrhom podujatia, ktorý je súčasťou tejto zápisnice. Na jej príprave a realizácii sa môžu a chcú podieľať všetci členovia klubu.
  4. Peter Kolník členov informoval o členských príspevkoch na rok 2015: členské pre riadnych i pridružených členov je 7 € a za vstup nového člena + 1 €. Klubové členské treba zrealizovať do konca marca 2015. Platba individuálnych členov F.I.J.E.T. sa pre rok 2015 zvýšila na 30 €/osoba, ktoré boli uhradené do centrály do konca januára 2015. Realizáciou bola poverená Anna Konečná.
  5. Predstavili sa 5 noví členovia, ktorí doteraz nemali príležitosť predstaviť sa ostatným členom: Beáta Kolníková, Juraj Trstenský, Juraj Buranovský, Slavomír Leysek a Peter Horňák.
  6. Členovia zhodnotili prípravu členských preukazov pre riadnych i pridružených členov. Navrhli úpravu ich vzhľadu a prípravou nových preukazov bol poverený Juraj Buranovský. Úlohu má zrealizovať v priebehu mesiaca február 2015. Na jeho adresu (buranovsky@iccr.sk, 0903 902 033) treba doručiť chýbajúcu fotografiu.
  7. 7. V rôznom sa členovia vyjadrovali k vzhľadu návrhu členských preukazov a dohodli sa na ich novej úprave. Vzali na vedomie a pozitívne hodnotili úsilie predsedníčky klubu Ľudmily Novackej usporiadať Medzinárodnú letnú akadémiu FIJET a dávali svoje návrhy. Peter Kolník spomenul stretnutie s českými kolegami v Brne na výstave CR ako aj plán, ktorý sa na tomto stretnutí zrodil - uskutočniť spoločnú infocestu po Slovensku. Výbor klubu sa dohodol na príprave výročnej schôdze, na ktorej by sa zhodnotila činnosť klubu v roku 2014 a predloží sa plán činností na rok 2015. Aktívna komunikácia medzi členmi a vzájomné informovanie sa bude naďalej prebiehať predovšetkým prostredníctvom e-mailov.

Bratislava 2. februára 2015

Zapísala Anna Konečná, členka Výboru Klubu FIJET SSN