Z Á Z N A M

z výročnej členskej schôdze dňa 18.11.2015

Program:


 1. Otvorenie
 2. Správa a o činnosti FIJET SLOVAKIA za ostatné obdobie
 3. Správa z kongresu
 4. Informácia spolupráci FIJET SLOVAKIA a
 5. Správa revíznej komisie
 6. Návrh plánu aktivít na obdobie r. 2016
 7. Diskusia

Rokovanie, úlohy:


 1. Členskú schôdzu otvoril a privítal prítomných podpredseda FIJET SLOVAKIA, Peter Kolník. Konštatoval, že na základe prezenčnej listiny je členská schôdza uznášaniaschopná.
 2. Správu o činnosti FIJET SLOVAKIA za ostatné obdobie r. 2015 predniesla FIJET SLOVAKIA JUDr. Ľudmila Novacká, PhD. Text správy je v prílohe.
  Členská schôdza schvaľuje správu o činnosti FIJET SLOVAKIA za ostatné obdobie r. 2015
 3. Správu s power-pointovou dokumentáciou o kongrese FIJET, ktorý v októbri 2015 v Antalyi prezentovala JUDr. Ľ. Novacká. V zmysle správy sú aktuálne nasledovné aktivity: Golden Apple, MArco Polo, Hotel PArtners.
  Na základe rozhodnutia kongresu bude výška členského v roku 2016 nasledovná:
  individuálni členovia 30 EUR, národná asociácia 100 EUR.
  Členská schôdza berie na vedomie správu z kongresu
 4. Mgr. Kolník uviedol informáciou o spolupráci FIJET SLOVAKIA A SSN. je samostatný subjekt – združenie registrovaný na Ministerstve vnútra SR, ktorý spolupracuje so SSN v pozícii klubu. Informáciu z výročnej členskej schôdze SSN, ktorá sa uskutoční až po členskej schôdzi FIJET SLOVAKIA bude Mgr. Kolník informovať členov FIJET formou písomnej informácie.
  Členská schôdza berie na vedomie informáciou o spolupráci FIJET SLOVAKIA a SSN
 5. Správu revíznej komisie predniesla členka Mgr. V. Vrabcová.
  Členská schôdza berie na vedomie správu revíznej komisie bez pripomienok.
 6. Návrh aktivít predniesla JUDr. Ľ. Novacká s požiadavkou o prípadne nové návrhy. Návrh aktivít je prezentovaný v prílohe.
  Členská schôdza prijíma návrhy aktivít na rok 2016 a poveruje predsedníčku zapracovať ich do plánu aktivít.
 7. V diskusii vystúpili ku téme Medzinárodnej výstavy mladých fotografov pp. Filin, Ronec, Konečná, Šuška, Vrabcová, Kolník, Novacká.
  Členská schôdza berie na vedomie, že prípravný výbor začne pracovať na prvom stretnutí 02.12.2015.

V Bratislave, 23. 11. 2015


Zapísal: Ing.Juraj Buranovský,PhD.

Overil: ing. Anna Konečná


P R Í L O H Y:


Návrh aktivít FIJET SLOVAKIA

Správa o činnosti